Stadgar

§ 1

Föreningens namn ska vara Ålgården – Konstnärernas galleri och verkstäder. Föreningen ska ha sitt säte i Borås.

§2

Föreningen är en allmännyttig ideell sådan som har till uppgift att driva en kollektiv verkstad med huvudsakligen konstgrafisk verksamhet som bygger på medlemskap. Föreningen bedriver också utställnings- och galleriverksamhet.

Ålgården ska verka för en god konstnärlig kvalitet i sin verksamhet och medverka till spridning av intresset för den grafiska konstarten. Föreningen ska särskilt visa den yngre generationen intresse.

§3

Ålgården är en för alla intresserade av föreningens verksamhet öppen förening.

 

§4

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är detsamma som kalenderår.

§5

Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång.

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring då kvalificerad sådan krävs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Kallelse till årsmöte ska göras minst 14 dagar före mötet och uppta de ärenden som ska behandlas vid detta. Eventuella förslag till stadgeändring(ar) ska alltid framgå av kallelsen.

§6

Vid årsmöte ska alltid förekomma:

  • val av ordförande för mötet
  • val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  • föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser
  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
  • val av styrelseledamöter och suppleanter
  • val av revisor och ersättare för revisor
  • val av valberedning
  • fastställande av årsavgift, budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.

§7

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelsemedlemmarna väljs av årsmötet för två år, suppleanter för ett år.

Styrelsen handhar föreningens löpande förvaltning. Den utser de ansvariga för de olika verksamhetsområdena och beslutar inom budgetens ram om eventuella arvoden utom vad gäller styrelsens arbete.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två av styrelsens övriga medlemmar så begär.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.