Klavs Weiss och Karen Havskov Jensen (Danmark): Grafik och Skulptur

karen-havskov-jensen-klavs-weiss

14 november - 30 november 2003

Klavs Weiss

Klavs Weiss intresserar sig för den grafiska processen, där det både läggs vikt vid det tryckta resultatet och de original som används – dvs. en erinran om orsak och verkan. Hans arbeten består ofta av både objekt samt avtryck av dessa objekt. Man kan tala om ett slags ”grafisk grundforskning”, ofta buren av en konceptuell idé, där arbetena överskrider den traditionella grafikens två dimensioner och samtidigt blir till objekt eller skulptur. I en serie arbeten från 2001 som Klavs Weiss presenterar här visas en samling lådor på golvet, som vardera innehåller en geometrisk grundform och den enkla formens helt objektiva avtryck på papper. En geometrisk grundform som vi inte finner i dessa lådor är klotet. Att ta ett objektivt avtryck av ett klot är inte möjligt.

Klotet har emellertid givit inspiration till en rad andra grafiskt dokumenterande arbeten bland annat  kan nämnas en serie ”ball-print”-arbeten från 2001. Bak i sin bil placerade Klavs Weiss en träram med ett papper i botten. En järnkula insmord med trycksvärta lades på papperet. Efter 2 km körning med bilen stannade han och bytte papper i ramen till ett nytt ark och färgade åter in kulan. Efter 52 km hade han 26 ark – vart och ett av dem var en slags grafisk dokumentation av färden, vägen och bilens rörelser på de enskilda distanserna.

Här på Ålgården visar Klavs Weiss ett annat exempel på sitt arbete med kulan: ”Ball-print on throw away gloves”, en serie engångshandskar i plast, som han har haft på händerna medan han har tagit om en infärgad kula och därmed skapat avtryck av både kulan och handen. Här visas 6 serier i var sin grundfärg.

 

Objekt/Avtryck, 2001
Objekt/Avtryck, 2001

 

Objekt/Avtryck, 2001
Objekt/Avtryck, 2001

 

Objekt/Avtryck, 2001
Objekt/Avtryck, 2001

 

Ballprint om throw-away-gloves, 2003
Ballprint om throw-away-gloves, 2003

 

Karen Havskov Jensen

Uppenbart  inspireras skulptören KHJ av helt konkreta harmoniska fysiska mikro- och makrolandskap, som rör sig mellan mikroskopiska förstoringar av vetenskaplig karaktär till stora vyer, t.ex. flygfoto av kulturlandskap. Karakteristiskt för KHJs tolkning av landskapet är att det till slut framstår som abstraktioner och fragment härav, vilket lägger grunden till hennes egentliga, djupt emotionella och symbolladdade budskap. För utöver ”landskapens” rent estetiska värden, blir vi här ställda inför frågan om orsak och sammanhang – liksom blodet strömmar genom människokroppen i ett invecklat system av ådror, och så att säga håller oss vid liv, cirkulerar vattnet i naturen – eviga, men ömtåliga kretslopp som påvisar en rad beroendeförhållanden.

Här presenterar KHJ  ett ”rese-kit” bestående av en serie små gröna leksakskoffertar med titeln ”Från min vapensamling 1-7”. När en koffert öppnas, har vi – med undantag av skillnaden i djupet på lock och botten – två identiska rum, emellan vilka KHJ inviterar till dialog –  direkta orsakssammanhang eller förbindelser som i ett  kretslopp. Det är emellertid inte en helt vanlig vapensamling, oavsett om vi talar om förvaringssätt eller innehåll, indikerar leksakskofferterna på sitt sätt mera en slags ömtålighet, barnets och/eller fantasins. Den form och den stoppning, som normalt skyddar ett vapen i förvar, kan t.ex. här vara det, som tas tillvara, helt  konkret kanske genom livgivande förbindelser eller genom påvisande av komplementära beroenden. På sitt sätt är samlingen en rad, helt privata, men existentiella försvarsvapen, som vi i vardagens rationalitet normalt lägger åt sidan och stänger inne. KHJ har på det förnämsta vis visualiserat  sina och öppnar villigt och modigt upp koffertarna.

 

Från min vapensamling, 2003
Från min vapensamling, 2003

 

Från min vapensamling, 2003
Från min vapensamling, 2003

 

Aftermath, 2003
Aftermath, 2003

 

Aftermath, 2003
Aftermath, 2003

 

 

Klavs Weiss projekt ”Ålgårdenträdet”
Under sin vistelse på Ålgården hösten 2003 genomförde Klavs sitt trädprojekt. Han tog ner en lönn som sedan sågades upp i fler än tusen små bitar. Alla delarna registrerades och numererades för att kunna identifiera var på trädet de kom från. Så trycktes sedan alla de olika delarna tillsammans med en skiss över trädet och varifrån de kom.

 

Klavs-1

 

Klavs-2

 

Klavs-3

 

Klavs-4

 

Klavs-5

Klavs Weiss och Karen Havskov Jensen (Danmark): Grafik och Skulptur